[NOVICE] Aprilska skupščina: Ključni sklepi in četrtletni načrti

Kljub nezaželenim ukrepom in številnim omejitvam, povezanim s koronavirusom, se zdi, da smo v poslovnih krogih našli stabilnost in načine, kako uspešno delovati kljub izzivom. Tako smo več kot pripravljeni na nove načrte in njihovo uresničitev.

Kot organizacijo, ki na prvo mesto postavlja člane, nas izjemno veseli, da smo se v tem obdobju intenzivno pripravili, da lahko našim obstoječim in bodočim partnerjem ponudimo še več priložnosti za predstavitev svojega dela, rast mreže in ustvarjanje novih priložnosti za poslovanje.

Izkoristite projektno pisarno in storitve za razpise v EU

Že nekaj časa intenzivno razvijamo načrte za sestavo strokovne skupine, ki bo naše člane podpirala pri organizaciji prijav na EU razpise. Kot veste, vstopamo v desetletje digitalizacije, zato vlade močno spodbujajo podjetja in konzorcije, da podprejo razvoj družbe z ustreznimi inovaciji, ki bodo storitvam na spletu prinesle več varnosti in hitrosti. Z ustanovitvijo podporne pisarne želimo našim članom nuditi podporo pri krmarjenju po različnih razpisih in validaciji njihovih poslovnih idej, povezovanjem ustreznih deležnikov in uspešni oddajo razpisne prijave.

Za Blockchain Alliance Europe to predstavlja pomembno novo dejavnost, ki po eni strani spodbuja člane in njihove partnerje k razvoju inovacij ter jim pomaga tudi pri ustvarjanju relevantnih poslovnih povezav znotraj Blockchain Alliance Europe in širše, v industriji ter čezmejno. Vse to lahko vodi k razvoju novih inovativnih produktov in storitev ternovih virov prihodka.

Niz strokovnih izobraževanj o inovacijah prek blockchaina

Dogovorili smo se tudi, da bomo v prihodnjem obdobju organizirali nov niz izobraževanj, kjer bodo naši člani delili specifična znanja s svojega strokovnega področja. Zavedamo se, da je razumevanje o rabi tehnologije blockchain v namene inoviranja in vpeljevanja v poslovne procese še vedno premajhno, zato si želimo podjetjem prikazati, kako naj o blockchainu razmišljajo, ko sklepajo partnerstva za razvoj tehnoloških inovacij in tehnologijo smotrno implementirajo na tista področja, ki bodo pomagala njihovemu razvoju.

Pridružite se nam kot član

Z veseljem vas obveščamo tudi, da Blockchain Alliance Europe ponovno odpira možnost članstva in vabi zainteresirana podjetja in organizacije, da se nam pridružite v čim večjem številu. Z našim delovanjem si v prvi vrsti prizadevamo zainteresirano javnost ozaveščati o priložnostih, ki jih blockchain omogoča, prav tako pa naše poslanstvo ostaja odpirati priložnosti za povezovanje in predstavitev slovenske poslovne blockchain skupnosti in zastopanje članov na domačem in tujih trgih.

Za več informacij o možnostih članstva nas kontaktirajte:

http://blockchainalliance.si/sl/postani-clan/

--

--

--

Blockchain Alliance Europe is a non-profit organization that connects European companies and legal entities that use or implement blockchain technologies.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Blockchain Alliance Europe

Blockchain Alliance Europe

Blockchain Alliance Europe is a non-profit organization that connects European companies and legal entities that use or implement blockchain technologies.

More from Medium

SkyRocket BOT: ETH/USDT BREAKS 🪙

Eth 2.0 — Is the Flippening happening?

Creating the theoretical best possible money (analyzing Elon Musk’s thinking in Lex Fridman’s…

How I Learned Rust and How You Can Too